Our Team

Josephine DeNitto Bookkeeper Poughkeepsie 845.452.4000 x 318
Meghan A. Lane Paralegal Poughkeepsie 845.452.4000 x 304
Colleen Misner Paralegal Poughkeepsie 845.452.4000 x 302
Rebecca Shaw Paralegal Poughkeepsie 845.452.4000 x 328
Maryann Thompsett Paralegal Poughkeepsie 845.452.4000 x 305
Angela D. Toney Paralegal Poughkeepsie 845.452.4000 x 314
Gabriella S. deHaan Paralegal Millbrook 845.677.6700 x 111
Patricia S. Keeley Paralegal Millbrook 845.677.6700 x 103
Colleen Howland Legal Assistant Millbrook 845.677.6700 x 100